• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

 

 

            SZANOWNI  PAŃSTWO

 

 

 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 będzie przebiegać w  dwóch, następujących etapach:

 

Etap I – rekrutacja dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, tzw. kontynuacja.

 

Etap ten przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola i rozpocznie się 17 lutego 2020r.  Rodzice otrzymują  z przedszkola tzw. DEKLARACJĘ  O KONTYNUOWANIU  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO  W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021, którą  do 23 lutego  2020r. do godz. 15.00 należy złożyć w  sekretariacie przedszkola.                               

 

Niedostarczenie  w/w  deklaracji w  terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w  naszym przedszkolu.

 

 

 

Etap II – rekrutacja dzieci nowych.

 

W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE, należy zalogować się w systemie pod podanym adresem http://www.konin.przedszkola.vnabor.pl (strona będzie aktywna od 02.03.2020r. do 27.03.2020r.) i postępować zgodnie z etapami wskazanymi w programie. Po zakończeniu wszystkich etapów wymaganych przez system, należy bezwzględnie wydrukować wypełniony WNIOSEK, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z odpowiednimi załącznikami.

 

 Zapisu można również dokonywać w siedzibie naszego przedszkola - służymy wsparciem i pomocą.

 

Aneta  Gajewska

Dyrektor Przedszkola  Nr 12  „Kubuś Puchatek”

 w Koninie

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji pod poniższymi linkami:

 

https://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VIII/uchwala_nr_039_1549028339.pdf 

 

https://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2020_007_1579591439.pdf  

 

https://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2020_007_01_1579591470.pdf

   

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola wybrane przez rodziców kandydata we wniosku.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio
  z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie przedszkola, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.
 3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996, z późn. zm), które określają treść wniosku o przyjęcie do przedszkola i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich określenia przez organ prowadzący, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postepowania rekrutacyjnego.
 4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być organy administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane pomiędzy przedszkolami wskazanymi na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, które przeprowadzało postępowania rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 8. Rodzicom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 9. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 11. Rodzicom, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.
 12. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt. 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkoli, natomiast podanie (w tym dołączenie stosowanych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spełniania przez kandydata poszczególnych kryteriów, oznacza to jednak rezygnację z przywilejów (określonej liczby punktów) jakie daje to kryterium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 18/2019
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 12 lutego 2019 roku

w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 130 ust. 1, 4, 7, 8 i art. 131 ust. 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć:
  1. przedszkole ogólnodostępne,
  2. przedszkole z oddziałami integracyjnymi bądź specjalnymi, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.
 2. „przedszkolu pierwszego wyboru”, należy przez to rozumieć, przedszkole do którego rodzice lub opiekunowie prawni chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

§ 2

 1. Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
 2. O przyjęcie do przedszkola mogą ubiegać dzieci, o których mowa w art. 31 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm. – zwana dalej „Prawem oświatowym”) .
 3. Dzieci nie będące mieszkańcami Miasta Konina, mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin w miarę wolnych miejsc.

§ 3

 1. Dzieci przyjmowane są do przedszkoli w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy zgodnie z art.131 ust 1 ustawy Prawo oświatowe.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art.131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal przedszkola publiczne dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr 39 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.
 5. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w ust. 3 i 4, podlega weryfikacji przez dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
 6. Godziny pracy przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można bezzasadnie wydłużać jego pobytu poza domem rodzinnym.
 7. Oferta płatnych zajęć dodatkowych tworzona jest zgodnie z życzeniem rodziców, przy zachowaniu priorytetu realizacji podstawy programowej i wyznaczona możliwościami rozwojowymi, potrzebami i zainteresowaniami dzieci.
 8. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy samorządowe przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności.
 9. Harmonogram prac elektronicznego naboru dzieci do konińskich przedszkoli stanowi załącznik nr 1.

§ 4

 1. Zapisy dzieci do przedszkoli dokonywane są w okresie od 4 marca 2019 r. do 22 marca 2019 roku.
 2. Nabór dzieci na rok szkolny 2019/2020 będzie wspomagany przez system elektroniczny, administrowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie.
 3. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie prawni wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Koninie na rok szkolny 2019/2020” lub „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 w Koninie”, stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 i 3, dostępny w formie papierowej w dowolnym przedszkolu lub w wersji elektronicznej na portalu dla Rodziców www.konin.przedszkola.vnabor.pl, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 22 marca 2019 roku.
 4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych na podst. art. 149 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
 5. W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wnioski rekrutacyjne” zostaną wypełnione w formie elektronicznej lub papierowej oraz dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do „przedszkola pierwszego wyboru”.
 6. Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 ogłaszane są w przedszkolach oraz udostępniane w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji w terminie nie później niż 16 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
 7. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice dziecka w terminie od 16 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola (załącznik nr 4).
 8. Po terminie, o którym mowa w ust. 7, dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci przez dyrektorów przedszkoli, w miarę wolnych miejsc.

§ 5

 1. Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurnych do 31 maja danego roku, dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkola, które w danym terminie pełni dyżur wakacyjny.
 2. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu do 20 czerwca danego roku.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.

§ 6

Nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola czuwa komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie oraz dyrektorom przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Prezydenta Miasta Konina
Piotr Korytkowski

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 PREZYDENTA MIASTA KONINA Z DNIA 12 LUTEGO 2019 ROKU (PDF)

Załączniki:

Załącznik nr 1 - HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI 2019/2020 (PDF)

Załącznik nr 2 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA (PDF)

Załącznik nr 3 - DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (PDF)

Załącznik nr 4 - POTWIERDZENIE WOLI (PDF)

 

 

 

Nasze Grupy

Kangurki

Króliczki

Kubusie

Maleństwa

Tygryski

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram