• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

 

SZANOWNI RODZICE

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

Etap Irekrutacja dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, tzw. KONTYNUACJA.
Ten etap przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola i trwać będzie   od 15.02.2021. do 19.02.2021.

Etap IIrekrutacja dla dzieci nowych. Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca, którymi dysponuje przedszkole, po wprowadzeniu do systemu dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola. W celu złożenia WNIOSKU                              O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE, rodzic loguje się w systemie pod adresem www.konin.przedszkola.vnabor.pl. (link będzie aktywny od 01.03.2021. od godz. 8.00 do 26.03.2021. do godz. 15.00)                      i postępować zgodnie z etapami wskazanymi w programie. Po zakończeniu wszystkich etapów wymaganych przez system, należy wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz                             z obowiązującymi oświadczeniami potwierdzającymi wybrane we wniosku kryteria.

 Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. Kolejne etapy i terminy rekrutacji prosimy śledzić                                         w harmonogramie rekrutacji. 

 Deklaracjaokontynuowaniuwychowania.pdf

Harmonogram_rek_2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 29/2021
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 9 lutego 2021 roku
w sprawie elektronicznego postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 130 ust. 1, 2, 3, 4 i 7 oraz art. 131 ust. 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć:
przedszkole ogólnodostępne,
2. przedszkole z oddziałami integracyjnymi bądź specjalnymi, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin,
3. „przedszkolu pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć przedszkole, do którego rodzice lub opiekunowie prawni chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.
§ 2.
1. Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 odbywa się z wykorzystaniem systemów informatycznych.
2. Proces rekrutacyjny obejmuje dzieci, o których mowa w art. 31 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm. – zwana dalej „Prawem oświatowym”).
3. Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Konin.
4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Konin mogą być przyjęci do publicznych przedszkoli jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, miasto Konin nadal dysponuje wolnymi miejscami.
§ 3.
1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli dokonuje się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności rozumianej jako podstawę
do ubiegania się o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola na równych, przejrzystych i możliwych do spełnienia warunkach.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 2 ust. 3, niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal przedszkola publiczne dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr 39 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.
4. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w ust. 3 i 4, podlega weryfikacji przez dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
5. Godziny pracy przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można bezzasadnie wydłużać jego pobytu poza domem rodzinnym.
6. Oferta płatnych zajęć dodatkowych tworzona jest zgodnie z życzeniem rodziców, przy zachowaniu priorytetu realizacji podstawy programowej i wyznaczona możliwościami rozwojowymi, potrzebami i zainteresowaniami dzieci.
7. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy samorządowe przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności.
§ 4.
1. Zapisy dzieci do przedszkoli dokonywane są w terminie od 15.02.2021 roku do 19.02.2021 roku dla dzieci kontynuujących oraz od 01.03.2021 r. do 26.03.2021 roku dla kandydatów.
2. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 będzie wspomagane przez system elektroniczny, administrowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie.
3. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic lub opiekun prawny wypełnia „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Koninie na rok szkolny 2021/2022” lub „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 w Koninie”,
stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 i 2, dostępny w formie papierowej w dowolnym przedszkolu lub w wersji elektronicznej na portalu dla Rodziców www.konin.przedszkola.vnabor.pl, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 26.03.2021 roku.
4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2.
5. W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wnioski rekrutacyjne” zostaną wypełnione w formie elektronicznej lub papierowej oraz dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do „przedszkola pierwszego wyboru”.
6. Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 ogłaszane są w przedszkolach oraz udostępniane w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji w terminie nie później niż 20 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
7. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice dziecka w terminie od 20 kwietnia 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola (załącznik nr 3).
8. Po terminie, o którym mowa w ust. 6, dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci przez dyrektorów przedszkoli, w miarę wolnych miejsc.
§ 5.
1. Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurnych do 31 maja danego roku, dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkola, które w danym terminie pełni dyżur wakacyjny.
2. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu dyżurującym w terminie do 15 czerwca 2021 r.
3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.
§ 6.
Nad prawidłowością postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli czuwa komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.
§ 7.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie oraz dyrektorom przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski

 

Nasze Grupy

Maleństwa

Króliczki

Tygryski

Kubusie

Kangurki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram